AUB-loven
Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

 1. § 1
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende.
 2. Stk. 2.
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bidrager endvidere til finansiering af godtgørelse i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
 1. § 2
  Loven omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.
 2. Stk. 2.
  Undtaget fra loven er religiøse samfund, der er fritaget for afgiftspligt i medfør af § 2 a, stk. 1, nr. 1, i lov om afgift af lønsum m.v. samt Julemærkefonden. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning om at blive undtaget fra loven.
 1. § 3
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 16 andre medlemmer. Heraf udpeger Dansk Arbejdsgiverforening 5, Landsorganisationen i Danmark 5, staten 1, kommunerne 1, regionsrådene i forening 1, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd 1, Forhandlingsfællesskabet 1 og Centralorganisationernes Fællesudvalg 1.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen udpeger selv sin formand, som ikke må have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 4. Stk. 4.
  Såfremt de i stk. 1 nævnte udpegningsberettigede ikke afgiver indstilling i overensstemmelse med reglerne for udpegning i stk. 1 og 3, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen kan fungere uden de pågældende medlemmer.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens administration.
 6. Stk. 6.
  Bestyrelsen kan overlade administrationen til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Kapitel 2 Lønrefusion

 1. § 4
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de i § 2 nævnte arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever under erhvervsuddannelse i overensstemmelse med lovgivningen for disse uddannelser og til elever under uddannelser, der efter beslutning truffet af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan sidestilles med erhvervsuddannelser.
 2. Stk. 2.
  For elever under erhvervsuddannelse for voksne, jf. kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser, ydes refusion efter stk. 1 med en særlig takst for voksne, såfremt arbejdsgiveren udbetaler voksenløn. Udbetales almindelig elevløn, ydes refusion med de takster, der gælder for elever under 25 år. For elever, der er omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til lønrefusion efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende 3 måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. 3. pkt. finder anvendelse, uanset om arbejdsgiveren udbetaler voksenløn eller almindelig elevløn.
 3. Stk. 3.
  Refusion ydes ikke, såfremt der for arbejdsgiveren udføres produktivt arbejde som led i skoleopholdene af et omfang svarende til den udbetalte løn.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for udbetaling af refusionsbeløb samt regler om helt eller delvist bortfald af lønrefusion, når arbejdsgiveren samtidig modtager støtte til praktikpladsen i henhold til anden lovgivning.
 1. § 5
  Taksterne for lønrefusion fastsættes i de årlige finanslove efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
 2. Stk. 2.
  Staten afholder en del af de udgifter til lønrefusion efter stk. 1, som vedrører supplerende undervisning, der er studieforberedende, i en erhvervsuddannelses grundforløb og hovedforløb, jf. § 24, stk. 2, og § 33 a i lov om erhvervsuddannelser. Statens tilskud beregnes med en sats svarende til SU-stipendiesatsen for udeboende, der er fyldt 20 år, og udbetales kvartalsvis til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag nærmere regler om ordningen, herunder om revisorattestation af oplysninger fra skolerne.

Kapitel 2 a Refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger

 1. § 5 a
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder refusion til de arbejdsgivere nævnt i § 2, som har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Det er en betingelse for refusion efter 1. pkt., at der mellem arbejdsgiver og elev er indgået en uddannelsesaftale efter kapitel 7 i lov om erhvervsuddannelser.
 2. Stk. 2.
  For elever under erhvervsuddannelse for voksne, der er omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser, kan arbejdsgiveren tidligst opnå ret til refusion efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren forinden har beskæftiget den pågældende på fuld tid i sammenhængende 3 måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse.
 3. Stk. 3.
  Hvis kollektive overenskomster om afholdelse af udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en erhvervsuddannelse, jf. regler udstedt i medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de herom i overenskomsten fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan bestemme, at refusionsordningen finder anvendelse på arbejdsgivere, der har afholdt udgifter til elevers nødvendige eller aftalte ophold på kostafdelinger under skoleophold som led i en uddannelse, som kan sidestilles med erhvervsuddannelser, jf. § 4, stk. 1, såfremt eleven har ophold på en kostafdeling som nævnt i § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter regler om betingelser for udbetaling af refusion og om administration af ordningen.

Kapitel 3 Tilskud til befordringsudgifter m.v.

 1. § 6
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Beløbene ydes for elever i erhvervsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser for voksne og for elever omfattet af § 66 y, stk. 1, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser på vilkår som nævnt i § 4, stk. 2, 3. pkt., og i uddannelser, der efter § 4, stk. 1, er sidestillet med erhvervsuddannelser.
 2. Stk. 2.
  Tilskuddet til befordringsudgifter, herunder befordringsudgifter, der afholdes for andre elever i medfør af § 12, kan højst udgøre 80 pct. af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter.
 1. § 7
  I uddannelsesområder eller dele af et uddannelsesområde vil der kunne indgås kollektive overenskomster mellem uddannelsesområdets arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer vedrørende befordringsgodtgørelse til elever under erhvervsuddannelse, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med uddannelse af disse elever. Hvis sådanne overenskomster findes inden for uddannelsesområdet eller dele af uddannelsesområdet, skal de heri fastsatte ydelser udredes af alle arbejdsgivere inden for området.
 1. § 7 a
  Hvis en elev, herunder en elev under erhvervsuddannelse for voksne, jf. kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser, på grund af arbejdsgiverens konkurs, virksomhedsophør eller dødsfald ikke har mulighed for at få udbetalt overenskomstmæssig udgift til ophold på kostafdeling eller befordringsudgift, jf. §§ 5 a, 6 og 7, udbetaler Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beløbet til eleven efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. § 15.
 2. Stk. 2.
  Indtil anden uddannelsesaftale måtte blive indgået, dækker Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag endvidere i de i stk. 1 nævnte situationer elevers krav på refusionsberettiget løn, jf. § 4, stk. 1, og feriegodtgørelse under igangværende skoleophold ud over den periode, Lønmodtagernes Garantifond udbetaler erstatning for, jf. lov om Lønmodtagernes Garantifond.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan fastsætte nærmere retningslinjer for anmeldelse af krav i henhold til stk. 2, herunder frist for indgivelse af anmeldelse, samt for dokumentation af kravet og udbetaling af pengene.

Kapitel 4 Mobilitetsfremmende ydelser

 1. § 8
  Med henblik på indgåelse af uddannelsesaftaler vedrørende erhvervsuddannelser yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag økonomisk støtte til elever i form af:
  1. 1) Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads.
  2. 2) Flyttehjælp ved overtagelse af en praktikplads.
  3. 3) Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse.
  4. 4) Tilskud i særlige tilfælde til andre boligudgifter.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse vedrørende skolepraktik i erhvervsuddannelserne.
 1. § 9
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder økonomisk støtte til elever under erhvervsuddannelse, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet, jf. § 15, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Støtten ydes i form af:
  1. 1) Tilskud m.v. nævnt i § 8, stk. 1, nr. 1-3.
  2. 2) Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning.
  3. 3) Tilskud til boligudgifter.
  4. 4) Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte at yde tilskud til rejseudgifter til elever, der ønsker at indgå en aftale med en arbejdsgiver om gennemførelse af en faglig grunduddannelse i udlandet, jf. § 15, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Reglerne i § 8, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for støtte efter denne bestemmelse.
 1. § 10
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder hel eller delvis refusion af udgifter, som en arbejdsgiver har afholdt i forbindelse med udstationering af elever med en erhvervsuddannelsesaftale i udlandet, jf. § 15, stk. 2, eller andre særlige udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikpladser i udlandet.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan stille som vilkår for ydelse af refusion, at arbejdsgiveren i udstationeringsperioden ansætter en elev under skolepraktik i erhvervsuddannelserne.
 1. § 11
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder godtgørelse til elever i hovedforløbet, jf. § 5 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, når eleverne er optaget på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 9, stk. 1. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter § 5, stk. 1, er berettiget til at modtage som lønrefusion for den pågældende elev.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte at give tillæg til godtgørelsen efter stk. 1. Den samlede godtgørelse må dog højst udgøre et beløb, der svarer til fuld elevløn.
 3. Stk. 3.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen.
 4. Stk. 4.
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver for erhvervsuddannelseselever uden uddannelsesaftale, der er optaget til afsluttende skoleundervisning på grundlag af praktik i udlandet, jf. § 15, stk. 2.
 1. § 12
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at bestemmelserne i §§ 6-10 finder tilsvarende anvendelse for andre elever end elever i erhvervsuddannelser.
 1. § 12 a
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan yde tilskud til en eller flere institutioner eller en styrelse eller anden offentlig institution under Undervisningsministeriet, som er bemyndiget til at varetage ordningens administration, eller personer, der varetager formidling af praktikpladser i udlandet, jf. også §§ 9 og 10.
 1. § 12 b
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning om uddannelsesmuligheder, beskæftigelsesmuligheder og hjælp til aftaleindgåelse m.v. for elever og praktikvirksomheder i overgangen fra grundforløb til hovedforløb i erhvervsuddannelserne. Udvalgene samarbejder med institutionerne og de lokale og regionale interessenter herom.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om ordningen i stk. 1, herunder om størrelsen af den økonomiske støtte samt betingelserne for ydelse af støtte.
 1. § 12 c
  Staten yder tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre skoler og institutioner til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder. Der ydes et tilskud pr. elev, der indgår uddannelsesaftale inden for lov om erhvervsuddannelser, herunder kombinationsaftale, eller som kommer i praktik i udlandet, jf. § 31, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser. Der ydes dog ikke tilskud for elever inden for social- og sundhedsuddannelsesområdet. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Der ydes dog ikke tilskud for uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f i lov om erhvervsuddannelser. Retten til tilskud bortfalder, hvis uddannelsesaftalen eller praktikken i udlandet ikke får en varighed på mindst 3 måneder.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer ordningen og fastsætter nærmere regler om udbetalingen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes regnskabsaflæggelse og revision.
 3. Stk. 3.
  Undervisningsministeren udbetaler et foreløbigt beløb til dækning af udgiften til tilskud efter stk. 1 og administrationsudgifter til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Beløbet udbetales kvartalsvis forud. Der gennemføres en efterfølgende regulering efter årets afslutning.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udarbejder et særligt regnskab for udbetalinger i løbet af året, jf. § 24. Regnskabet revideres efter bestemmelserne i § 25.

Kapitel 4 a Skolepraktikydelse

 1. § 12 d
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag dækker udgifter til skolepraktikydelse til elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, herunder administrationsudgifter.

Kapitel 5 Administration af tilskudsordninger m.v.

 1. § 13
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer udbetaling til skolerne af befordringstilskud og tilskud til værktøj, værnemidler og lign. til elever i skolepraktik samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til afholdelse af svendeprøver for elever i skolepraktik og elever optaget til erhvervsuddannelse plus (eud+), jf. § 67 a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere støtte efter § 8, stk. 2, til elever i skolepraktik samt skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 t, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. De udgifter, der er forbundet med ordningerne nævnt i 1. og 2. pkt., herunder administrationsudgifter, afholdes af Undervisningsministeriet. § 22, stk. 3, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 2. Stk. 2.
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer endvidere udbetalingen til skolerne af skolepraktikydelse, jf. § 12 d, til elever i skolepraktik, jf. § 66 k, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. § 22, stk. 3, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer yderligere udbetalingen til private arbejdsgivere af bonus for ansættelse af elever i erhvervsgrunduddannelse, jf. § 15 a i lov om erhvervsgrunduddannelse. De udgifter, der er forbundet med ordningen, herunder administrationsudgifter, afholdes af staten. § 22, stk. 3, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.
 1. § 14
  (Ophævet)
 1. § 15
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter størrelsen af den økonomiske støtte efter §§ 6-10, § 11, stk. 4, og § 12 a samt betingelserne for ydelse og udbetaling af støtten.
 2. Stk. 2.
  Bestyrelsen kan i regler, der fastsættes efter stk. 1, tillige fastsætte, at tilskud efter kapitel 4 ikke kan udbetales i forbindelse med praktik i bestemte lande eller andre geografisk afgrænsede områder.
 1. § 15 a
  (Ophævet)

Kapitel 5 a Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse m.v.

 1. § 15 b
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bidrager til finansiering af godtgørelse og befordringsudgifter i henhold til lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udgifter til kost og logi i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kapitel 5 b Tilskud til oprettelse af praktikpladser til unge under 25 år samt løntilskud for praktikaftaler med elever under erhvervsgrunduddannelse m.v.

 1. § 15 c
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere præmie og bonus for elever, der har uddannelsesaftaler inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser. Uddannelsesaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til præmie og bonus. Der ydes ikke præmie og bonus for elever, der på datoen for uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. Uddannelsesaftalen skal være indgået i 2013 for at medføre ret til præmie og bonus.
 2. Stk. 2.
  Præmien udgør 2.800 kr. for hver 30 dage, hvor en elev er i praktik i prøvetiden, dog højst 8.400 kr. pr. elevansættelse. Skoleperioder i løbet af praktikopholdet indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage. Ophører uddannelsesaftalen, inden eleven har været 30 dage i praktik, udbetales ikke præmie for denne periode. Præmie for den sidste 30-dages-periode udbetales efter prøvetidens udløb.
 3. Stk. 3.
  Bonus udgør 24.600 kr. pr. elev. Bonus udbetales i fire lige store rater. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til udbetaling af første rate 90 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til de to følgende rater med intervaller på 90 dage regnet fra den første rates udbetaling, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Arbejdsgiveren opnår efter ansøgning ret til den fjerde rate 630 dage efter prøvetidens udløb, såfremt uddannelsesaftalen fortsat er i kraft.
 4. Stk. 4.
  Ansøgning om udbetaling af præmie efter stk. 2 og bonus efter stk. 3 skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.
 5. Stk. 5.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om præmiens beregning og om udbetaling af præmie og bonus, efterregulering, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.
 1. § 15 d
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder til de i § 2, stk. 1, nævnte arbejdsgivere tilskud til løn i de første 7 måneder af en praktikaftale indgået i 2013 om erhvervsgrunduddannelse. Praktikaftaler skal påbegyndes, senest 3 måneder efter at aftalen er indgået, for at medføre ret til løntilskud. Der ydes ikke løntilskud for elever, der på datoen for praktikaftalens indgåelse er fyldt 25 år.
 2. Stk. 2.
  Løntilskuddet udgør 14 kr. i timen for den i praktikaftalen aftalte arbejdstid. Tilskuddet udbetales månedsvis bagud.
 3. Stk. 3.
  Ansøgning om udbetaling af løntilskud skal indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, senest 1 år efter at arbejdsgiveren har opnået ret hertil.
 4. Stk. 4.
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter nærmere regler om tilskuddets beregning, udbetaling, efterregulering, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.

Kapitel 5 c Statslig bonus for 2017 for praktikpladser inden for fordelsuddannelserne og for merbeskæftigelse i praktikpladser

 1. § 15 e
  Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder staten i overensstemmelse med stk. 2-6 og regler fastsat i medfør af stk. 7 en bonus for 2017 pr. praktikårselev med uddannelsesaftale inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser.
 2. Stk. 2.
  Der kan alene ydes bonus for uddannelsesaftaler inden for de uddannelser, der er omfattet af stk. 4.
 3. Stk. 3.
  En praktikårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale af et kalenderårs varighed. Uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f, stk. 1, og § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser indgår ikke i beregningen af praktikårselever. Alene kalenderdage i 2017 indgår i beregningen af praktikårselever, der kan udløse bonus.
 4. Stk. 4.
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretager i 2018 en opgørelse af, hvilke fordelsuddannelser der kan udløse bonus for 2017. Det er alene uddannelserne på listen over forventede fordelsuddannelser for 2017, som undervisningsministeren godkender og offentliggør, jf. stk. 6, der indgår i opgørelsen. Følgende betingelser skal være opfyldt:
  1. 1) Andelen af uddannelsesaktive elever, som har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen, og som efter 3 måneder ikke har indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, må ikke overstige 10 pct. af samtlige uddannelsesaktive elever på fordelsuddannelsen i 2017.
  2. 2) Andelen af elever i skolepraktik på fordelsuddannelsen må ikke overstige 15 pct. af omfanget af praktik og skolepraktik for samtlige elever på fordelsuddannelsen i 2017.
 5. Stk. 5.
  Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af den på finansloven fastsatte pulje, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i 2017. Bonus kan maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. praktikårselev.
 6. Stk. 6.
  Undervisningsministeren offentliggør i 2017 en liste over godkendte forventede fordelsuddannelser for 2017 på Undervisningsministeriets hjemmeside.
 7. Stk. 7.
  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bonussens beregning, dens udbetaling, efterregulering, afskæring, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.
 1. § 15 f
  Til arbejdsgivere omfattet af § 2 yder staten i overensstemmelse med stk. 2-4 og regler fastsat i medfør af stk. 5 en bonus for 2017 pr. praktikårselev med uddannelsesaftale inden for de i § 4, stk. 1, nævnte uddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer ordningen.
 2. Stk. 2.
  Bonus ydes for merbeskæftigelse målt i antal praktikårselever, som den pågældende arbejdsgiver har haft i perioden fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017, der overstiger gennemsnittet af den pågældende arbejdsgivers samlede antal praktikårselever i 2014-2016. For en arbejdsgiver, der har oprettet sin virksomhed i 2014, 2015 eller 2016, udregnes gennemsnittet som en forholdsmæssig del af det antal praktikårselever, som arbejdsgiveren har haft i de år, hvor virksomheden har eksisteret. Til en arbejdsgiver, der har oprettet sin virksomhed i 2017, ydes der bonus for det antal praktikårselever, som den pågældende arbejdsgiver har haft i perioden fra den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2017.
 3. Stk. 3.
  En praktikårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale af et kalenderårs varighed. Uddannelsesaftaler i henhold til § 66 f, stk. 1, og § 66 r, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser indgår ikke i beregningen af praktikårselever. Alene kalenderdage i 2017 indgår i beregningen af praktikårselever, der kan udløse bonus.
 4. Stk. 4.
  Bonus pr. praktikårselev beregnes forholdsmæssigt af den på finansloven fastsatte pulje, som divideres med det samlede antal bonusudløsende praktikårselever i 2017. Bonus kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. praktikårselev.
 5. Stk. 5.
  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemsnittets beregning, bonussens beregning, bonussens udbetaling, efterregulering, afskæring, modregning og tilbagebetaling samt om administration af ordningen i øvrigt.

Kapitel 6 a Begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever

 1. § 17 b
  Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå lønrefusion efter kapitel 2, refusion af udgifter til elevers ophold på kostafdelinger efter kapitel 2 a, tilskud til befordringsudgifter efter kapitel 3, mobilitetsfremmende ydelser efter kapitel 4 og præmie og bonus efter kapitel 5 b, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at indgå i opgørelsen af praktikårselever og bonus efter kapitel 5 c, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i § 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og § 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 7 Arbejdsgiverbidrag

 1. § 18
  Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til dækning af udgifter i medfør af kapitel 2 bortset fra § 5, stk. 2, og udgifter i medfør af kapitel 2 a, 3, 4, 4 a og 5 b, herunder administrationsudgifter, samt administrationsudgifter efter kapitel 5 c. I 2015 udgør bidraget 2.276 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau. I 2016 udgør bidraget 2.213 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2015-pris- og -lønniveau. I 2017 udgør bidraget 2.382 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget 2.312 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.
 2. Stk. 2.
  Alle arbejdsgivere, jf. § 2, betaler i 2014 et bidrag på 566 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i 2013-pris- og -lønniveau. I 2015 udgør bidraget 546 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. I 2016 udgør bidraget 507 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2013-pris- og -lønniveau. I 2017 udgør bidraget 455 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau. Herefter udgør bidraget 525 kr. årligt pr. fuldtidsbeskæftiget i 2017-pris- og -lønniveau. Bidraget reguleres på finansloven for pris- og lønudviklingen med 2 pct. tillagt den i § 3 i lov om en satsreguleringsprocent nævnte tilpasningsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag overfører kvartalsvis beløbet til Undervisningsministeriet til hel eller delvis finansiering af godtgørelse m.v. ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. § 15 b. Den kvartalsvise overførsel finder sted senest den 30. januar, den 30. april, den 30. juli og den 30. oktober.
 3. Stk. 3.
  De i stk. 1 og 2 nævnte bidrag opkræves samlet.
 4. Stk. 4.
  Bidrag kan opkræves sammen med finansieringsbidrag, der af Arbejdsmarkedets Tillægspension opkræves fra arbejdsgiverne. De beføjelser, der tilkommer Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vedrørende opkrævning af bidrag i medfør af denne lov, kan udøves af Arbejdsmarkedets Tillægspension i forbindelse med en fælles opkrævning. Restancer for bidrag kan indgå i en fælles opkrævning.
 1. § 19
  Overskydende midler vedrørende bidrag som nævnt i § 18, stk. 1, overføres til efterfølgende år. Den del af bidragene, der ikke omgående viderebetales til ordningerne efter loven, skal anbringes som indestående i danske banker eller sparekasser eller eventuelt i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af danske kommuner, i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutioner, der er godkendt af staten, eller i værdipapirer, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse hermed.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren kan godkende, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan optage lån i et pengeinstitut el.lign. til dækning af et midlertidigt likviditetsunderskud i løbet af året. Beløbet indregnes med tillæg af renter i bidraget for det følgende år, såfremt den samlede likviditet i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter Undervisningsministeriets vurdering nødvendiggør dette.
 1. § 20
  Bidrag efter § 18 beregnes kvartalsvis på grundlag af de samlede bidrag, som Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fra arbejdsgiveren i en forudgående 3-måneders-periode.
 2. Stk. 2.
  I det kvartalsvis beregnede arbejdsgiverbidrag fratrækkes for hver arbejdsgiver et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for een lønmodtager. Dette gælder, uanset hvor mange kvartaler det ATP-bidrag, der danner grundlag for beregningen, vedrører. Herudover fratrækkes et beløb, der svarer til ¼ af det årlige bidrag for en lønmodtager, for hver gang der er modtaget et ATP-bidrag svarende til 50 fuldtidsansatte lønmodtagere.
 3. Stk. 3.
  Uanset bestemmelsen i stk. 1 og 2 betales ikke bidrag, hvis arbejdsgiveren ud over elever, som nævnt i stk. 4, har ansatte, hvis samlede beskæftigelse i kvartalet højst svarer til en fuldtidsansat.
 4. Stk. 4.
  Der betales ikke bidrag for følgende uddannelsessøgende, der har skriftlig aftale med arbejdsgiveren om gennemførelse af et uddannelsesforhold:
  1. 1) Elever i erhvervsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser.
  2. 2) Uddannelsessøgende i uddannelser, hvor både skoleophold og praktikophold er reguleret ved eller i henhold til lov.
  3. 3) Uddannelsessøgende i indtil 3 år i praktikuddannelse, der
   1. a) er aftalt eller godkendt af vedkommende overenskomstparter eller vedkommende brancheorganisation eller
   2. b) er fastsat af en offentlig myndighed som betingelse for at opnå en autorisation el.lign. eller som betingelse for at deltage i eller afslutte en videregående uddannelse.
  4. 4) Elever, der gennemgår uddannelsen til træningsterapeut på Optræningscentret i Karlslunde.
 5. Stk. 5.
  Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag regler om, hvilke uddannelser der berettiger til bidragsfritagelse.
 1. § 21
  Bidrag efter § 18 indbetales til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fire gange årligt. Indbetaling af bidrag for mindre end 4 ansatte kan dog ske een gang årligt.
 2. Stk. 2.
  Sker indbetaling ikke rettidigt, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag pålægge arbejdsgiveren at betale renter af bidragene med 1 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
 3. Stk. 3.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med undervisningsministeren og efter indstilling fra bestyrelserne for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om opkrævning og betaling af bidrag, der indgår i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med betalingen og eftergive bidrag og renter.
 4. Stk. 4.
  Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætte særlige regler om beregningen af bidraget til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.
 1. § 22
  Beløb til dækning af de ordninger, der administreres af institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, udbetales månedsvis af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til disse skoler.
 2. Stk. 2.
  Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetalingen fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og om revision og afgivelse af regnskab for institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser vedrørende de i stk. 1, nævnte udgifter, jf. dog stk. 3, 5. pkt.
 3. Stk. 3.
  Undervisningsministeriet dækker Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags udgifter til befordringstilskud, værktøj, værnemidler og lignende samt tilskud til de faglige udvalgs udgifter til svendeprøve for skolepraktikelever samt mobilitetsfremmende ydelser, jf. § 13, herunder administrationsudgifter. Undervisningsministeriet dækker endvidere Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags udgifter til skoleydelse til elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, jf. § 66 t, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indsender et budget til Undervisningsministeriet over de forventede udgifter til ordningerne. Udbetalingen til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sker forskudsvis én gang i kvartalet med en efterfølgende årlig regulering på grundlag af et regnskab for det pågældende år. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse aflægger regnskab for disse udgifter til Undervisningsministeriet som en del af skolernes årsregnskab.
 1. § 23
  (Ophævet)

Kapitel 7 a Tilbagebetaling og udpantningsret

 1. § 23 a
  Har den, der oppebærer ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag i henhold til loven, givet urigtige oplysninger eller undladt at meddele oplysninger af betydning for udbetalingen af ydelsen, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bestemme, at ydelsen bortfalder helt eller delvis, og at udbetalte ydelser skal tilbagebetales. Udbetalinger fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser i medfør af § 13, der er sket med urette, kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kræve tilbagebetalt fra skolen.
 2. Stk. 2.
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag har udpantningsret for tilbagesøgning af de i stk. 1 nævnte ydelser samt for bidrag og renter, jf. kapitel 7.

Kapitel 8 Forskellige bestemmelser

 1. § 23 b
  Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indsender et budget for de samlede udgifter efter denne lov til Undervisningsministeriet.
 1. § 24
  For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet følger kalenderåret.
 2. Stk. 2.
  Det reviderede og godkendte årsregnskab sendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb til Undervisningsministeriet.
 3. Stk. 3.
  Årsregnskabet opstilles på en overskuelig måde i overensstemmelse med denne lov og forskrifter i henhold til loven.
 1. § 25
  Årsregnskabet for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udnævner revisor, men kan til enhver tid trække udnævnelsen tilbage.
 2. Stk. 2.
  Ved revisorskift skal bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og revisor give undervisningsministeren en redegørelse, hvis skiftet skyldes særlige forhold.
 3. Stk. 3.
  Revisionen foretages i overensstemmelse med § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
 4. Stk. 4.
  Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at de har revideret dette.
 5. Stk. 5.
  Revisorerne har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af sager, der har betydning for revision eller aflæggelse af regnskabet.
 6. Stk. 6.
  Revisorerne har pligt til at deltage i bestyrelsens behandling af de pågældende sager, hvis det ønskes af blot et bestyrelsesmedlem.
 1. § 26
  Offentlige myndigheder, skoler, arbejdsgivere, elever og arbejdsmarkedets organisationer skal i ansøgningen samt efter anmodning give Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og skolerne oplysninger, der har betydning for afgørelser om udbetaling af ydelser og opkrævning af bidrag efter loven. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.
 2. Stk. 2.
  Til brug for beregning, opkrævning og behandling af bidrag som led i en fælles opkrævning, jf. § 18, stk. 4, kan der i nødvendigt omfang videregives oplysninger om arbejdsgiveren fra de ordninger, der er omfattet af en fælles opkrævning, til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Denne videregivelse kan ske i elektronisk form.
 1. § 26 a
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregistret, jf. lov om et indkomstregister § 7.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 omfatter de oplysninger, der er nødvendige til brug for beregning og opkrævning af bidrag hos arbejdsgivere og udbetaling af ydelser til arbejdsgivere, elever og skoler. Der kan herunder ske samkøring og sammenstilling af oplysninger til brug for kontrol af beskæftigelses-, indkomst- og aldersoplysninger i forbindelse hermed.
 1. § 27
  Klager over Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags eller Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan, inden for en frist på 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for det i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 28 nedsatte ankenævn.
 1. § 28
  Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag eller skolerne om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 26.
 2. Stk. 2.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 1. § 29
  (Ophævet)
 1. § 29 a
  (Ophævet)
 1. § 30
  (Ophævet)
 1. § 31
  Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver efter anmodning undervisningsministeren vederlagsfrit alle oplysninger af betydning for ordningerne efter denne lov, herunder oplysninger med henblik på en vurdering af de økonomiske forhold. Oplysningerne kan overføres i elektronisk form.
 1. § 32
  (Udelades)

Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsregler

 1. § 33
  Loven træder i kraft den 1. januar 1993.
 2. Stk. 2.
  Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, ophæves, jf. dog § 34 og § 41.
 1. §§ 34-39
  (Ophævet)
 1. § 40
  Nyvalg til den i § 3 nævnte bestyrelse finder sted pr. den 1. januar 1993.
 1. § 41
  Det i § 18 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 169 af 12. marts 1992, nævnte ankenævn behandler klager, der er indgivet inden den 1. januar 1993.
 1. § 41 a
  (Ophævet)
 1. § 42
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.