Atomanlægsloven § 18

  1. § 18
    Tidspunktet for lovens ikrafttræden, fastsættes ved lov.
  2. Stk. 2.
    § 11 og § 12, stk. 1, træder dog i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.
  3. Stk. 3.
    Samtidig med lovens ikrafttræden, jfr. stk. 1, ophæves: