Atomanlægsloven § 11

  1. § 11
    Miljøstyrelsen skal følge og vurdere forhold af betydning for den nukleare sikkerhed. Miljøstyrelsen etablerer kontakt og samarbejde med andre myndigheder vedrørende nuklear sikkerhed. Miljøstyrelsen deltager i internationalt samarbejde vedrørende nuklear sikkerhed.
  2. Stk. 2.
    Miljøstyrelsen foranlediger iværksat forsknings- og udviklingsarbejde, som er påkrævet til varetagelsen af de nævnte opgaver.
  3. Stk. 3.
    Miljøstyrelsen kan til støtte for sit arbejde rekvirere bistand fra forsøgsanlægget Risø og andre institutioner, private virksomheder eller enkeltpersoner i Danmark eller udlandet.