Atomanlægsloven § 12

  1. § 12
    Tilsynet med nukleare anlæg er en institution under miljøstyrelsen. Ved varetagelsen af de opgaver, der påhviler miljøstyrelsen efter denne lov, bistås styrelsen af Tilsynet med nukleare anlæg.
  2. Stk. 2.
    Miljøstyrelsens indstillinger til miljøministeren i medfør af § 3, stk. 4, og § 4, stk. 1, skal ledsages af Tilsynets udtalelser om sagen.
  3. Stk. 3.
    Miljøstyrelsens forskrifter efter § 4, stk. 2 og 4, udfærdiges efter indstilling fra Tilsynet. Miljøstyrelsens afgørelser efter § 5, stk. 2, træffes ligeledes efter indstilling fra Tilsynet.