Atomanlægsloven § 13

  1. § 13
    Tilsynet og sundhedsstyrelsen udøver det umiddelbare tilsyn med nukleare anlæg såvel under bygningen som driften og påser overholdelsen af de krav, der er stillet til opfyldelse af den nukleare sikkerhed. Tilsynet kan meddele de i § 7, stk. 1, 3. pkt., omhandlede pålæg og forbud. Tilsynet kan kræve samme oplysninger og fordre samme adgang til anlægget, som er tillagt miljøstyrelsen i medfør af § 7, stk. 1, og § 9.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om Tilsynets virksomhed. Miljøministeren kan herunder bemyndige Tilsynet til at varetage de opgaver, der i loven er tillagt miljøstyrelsen.
  3. Stk. 3.
    Tilsynets afgørelser i medfør af stk. 1 og 2 kan påklages til miljøstyrelsen.