Atomanlægsloven § 7

  1. § 7
    Miljøstyrelsen og sundhedsstyrelsen har adgang til at fordre sig meddelt enhver oplysning, der af disse myndigheder skønnes af betydning for sikkerheden. De kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation fordre adgang til at udøve tilsyn på anlægget under bygning og drift eller hos leverandører til anlægget. De kan meddele pålæg, som er fornødne til at sikre overholdelsen af opstillede vilkår og betingelser, eller som i øvrigt skønnes nødvendige af sikkerhedsmæssige grunde, ligesom de i påtrængende tilfælde af sikkerhedsmæssige grunde kan forlange brugen af anlægget standset, indtil der er taget stilling til, om og i bekræftende fald hvornår brugen af anlægget kan genoptages.
  2. Stk. 2.
    Miljøstyrelsens og sundhedsstyrelsens betingelser, pålæg eller andre afgørelser kan påklages til miljøministeren.
  3. Stk. 3.
    Nærmere regler for tilsynets udøvelse, herunder om tilsyn med de i § 1, nr. 3, nævnte transporter, fastsættes af miljøministeren.