Atomanlægsloven § 9

  1. § 9
    Foreskriver internationale aftaler kontrol med, at nukleare anlæg m.v. alene bruges til fredelige formål, kan miljøministeren fastsætte de forskrifter, der er fornødne til gennemførelsen heraf. Miljøstyrelsen kan eventuelt sammen med de personer, der udøver den i aftalen nævnte kontrol, til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation fordre adgang til at udøve tilsyn med anlæggene.