Adresseloven § 21

  1. § 21
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.
  2. Stk. 2.
    §§ 12, 13, 22 og 24 træder i kraft den 1. juli 2017.