Adresseloven § 22

  1. § 22
    Kommunalbestyrelsen skal snarest sikre, at aktuelle bopælsregistreringer i Det Centrale Personregister (CPR) stemmer overens med adresseoplysninger, som energi-, forsynings- og klimaministeren stiller til rådighed til brug for opgaven.
  2. Stk. 2.
    Oplysninger om lokalitet, som i medfør af hidtil gældende regler er registreret i CPR, skal slettes fra CPR.