VFV-loven § 30 a

 1. § 30 a
  Afgørelser om anerkendelse af kompetence i forbindelse med individuel kompetencevurdering efter § 15 a, stk. 1, kan, for så vidt angår den faglige vurdering, indbringes for Kvalifikationsnævnet, der er nedsat i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.. Klagen kan indbringes af den, afgørelsen vedrører, inden 4 uger efter, at denne har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.
 2. Stk. 2.
  Klagen stiles til Kvalifikationsnævnet og sendes til den uddannelsesinstitution, der har truffet afgørelsen. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til Kvalifikationsnævnet med en udtalelse og sagens akter.
 3. Stk. 3.
  Kvalifikationsnævnet træffer den endelige administrative afgørelse.
 4. Stk. 4.
  Kvalifikationsnævnet kan i særlige tilfælde se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1.
 5. Stk. 5.
  Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes behandling af klager.