Vejloven § 92

 1. § 92
  På ejendomme langs med offentlige veje kan vejmyndigheden anbringe og vedligeholde
  1. 1) skilte med angivelse af vejnavne,
  2. 2) skilte, der angiver retningen til en eller flere adresser,
  3. 3) vejafmærkning, jf. færdselslovens § 95, stk. 1, og nødvendigt tilbehør hertil,
  4. 4) foranstaltninger til belysning af vejafmærkning og vejnavneskilte m.v.,
  5. 5) master, barduner og bæretråde til brug for offentlige samfærdselsmidler og forsyningsanlæg og
  6. 6) mærker for nivellement og afmærkning i forbindelse med forarbejder til anbringelse af vejafmærkning og vejnavneskilte m.v.
 2. Stk. 2.
  Vejmyndigheden skal, mindst 2 uger inden der foretages de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, skriftligt orientere ejere og brugere af ejendommen.
 3. Stk. 3.
  Vejmyndigheden erstatter enhver skade eller ulempe, som forvoldes ved anbringelse, tilstedeværelse eller vedligeholdelse af de skilte m.v., der er nævnt i stk. 1. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse indbringer vejmyndigheden spørgsmålet for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106.
 4. Stk. 4.
  For så vidt angår statsvejene, indbringer Vejdirektoratet uenighed om erstatningen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, medmindre transportministeren bestemmer, at spørgsmålet behandles af de myndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106.