Vejloven § 80

 1. § 80
  Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til
  1. 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,
  2. 2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning, jf. dog §§ 80 a og 80 b, eller
  3. 3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.
 2. Stk. 2.
  Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker i et forretningsmæssigt øjemed.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på etablering af offentligt tilgængelige ladepunkter. Stk. 1 finder desuden ikke anvendelse på opstilling af fast og mobilt vejsideudstyr, som Sund & Bælt Holding A/S opstiller på vejarealer som led i kontrol med opkrævning af vejafgifter efter lov om vejafgift, jf. dog stk. 5.
 4. Stk. 4.
  Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal forhandle med politiet om de nærmere regler og derefter offentliggøre dem.
 5. Stk. 5.
  Transportministeren fastsætter regler om de betingelser, som Sund & Bælt Holding A/S skal opfylde, når selskabet skal anvende vejarealet til opstilling af fast og mobilt vejsideudstyr som led i kontrol med opkrævning af vejafgifter efter lov om vejafgift, herunder om høring af vedkommende vejmyndighed ved opstilling af fast vejsideudstyr.