Vejloven § 80 b

 1. § 80 b
  Vejmyndigheden kan beslutte, om andre mindre udlejningskøretøjer, jf. stk. 5, som ikke er omfattet af § 80 a, og som ikke har et fast udlejningssted, må placeres på det offentlige vejareal med henblik på udlejning. Vejmyndigheden kan endvidere beslutte, hvor mange køretøjer der maksimalt må placeres på vejarealet.
 2. Stk. 2.
  Placering på det offentlige vejareal af de køretøjer, der er nævnt i stk. 1, kræver en aftale mellem vejmyndigheden og udlejningsoperatøren. Vejmyndigheden kan lade det indgå som et vilkår i aftalen, at vejmyndighedens omkostninger til administration og tilsyn betales af udlejningsoperatøren.
 3. Stk. 3.
  Køretøjerne skal ved placering på det offentlige vejareal med henblik på udlejning stå parkeret i dertil indrettet infrastruktur eller område, medmindre andet aftales efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Vejmyndigheden kan opkræve betaling fra udlejningsoperatøren for sine udgifter i forbindelse med etablering og vedligehold af dertil indrettet infrastruktur eller område, jf. stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Transportministeren fastsætter regler om, hvilke køretøjer der er omfattet af stk. 1.