Vejledningsloven § 2 c

 1. § 2 c
  En elev skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse, som skal indeholde:
  1. 1) Elevens mål for uddannelse efter grundskolen.
  2. 2) Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der kan føre frem til, at eleven bliver uddannelsesparat.
  3. 3) Ungdommens Uddannelsesvejlednings eller skolens vurdering efter § 2 g af, om eleven har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
  4. 4) Forældremyndighedens indehavers eventuelle bemærkninger.
 2. Stk. 2.
  For elever, der vælger 10. klasse, skal det af uddannelsesplanen endvidere fremgå, hvad eleven vil opnå med undervisningsforløbet i 10. klasse.
 3. Stk. 3.
  Forældremyndighedens indehaver eller eleven selv, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, har ansvaret for, at der udarbejdes en uddannelsesplan, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  For elever på skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen, har Ungdommens Uddannelsesvejledning ansvaret for uddannelsesplanen, hvis eleven vurderes ikkeuddannelsesparat, jf. §§ 2 g og 2 h. Det samme gælder for elever på skoler, jf. § 4, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen.
 5. Stk. 5.
  Elevens uddannelsesplan underskrives af eleven og forældremyndighedens indehaver og i tilfælde omfattet af stk. 4 tillige af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
 6. Stk. 6.
  Indtil eleven fylder 18 år, skal uddannelsesplanen revideres, når det er påkrævet, jf. stk. 3 og 4. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver. I 10. klasse foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning eller skolen, hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. § 4, den løbende revision af uddannelsesplanen for alle elever.
 7. Stk. 7.
  Hvis eleven søger om optagelse til en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse, anvendes elevens uddannelsesplan som ansøgning om optagelse. Hvis eleven søger en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse, sender Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den, der efter stk. 3 og 4 har ansvaret for at udarbejde uddannelsesplanen, elevens uddannelsesplan til den først prioriterede institution, jf. dog § 2 h, stk. 3. I andre tilfælde sendes uddannelsesplanen til den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret.
 8. Stk. 8.
  Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om uddannelsesplanens form og indhold og om frister m.v. og kan herunder fastsætte regler om, at planen skal omfatte en studievalgsportfolio, som vedlægges tilmeldingen til ungdomsuddannelsen og sendes til den uddannelsesinstitution, som eleven optages på.