Vejledningsloven § 2 h

  1. § 2 h
    § 2 g gælder også for elever i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning.
  2. Stk. 2.
    § 2 g gælder endvidere også for elever på de skoler, der er nævnt i § 4, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen. For elever, der går på skoler, der er nævnt i § 4, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, foretager skolen uddannelsesparathedsvurderingen.
  3. Stk. 3.
    Hvis elevens skole har foretaget uddannelsesparathedsvurderingen i 9. eller 10. klasse, jf. stk. 2, 2. pkt., og eleven ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse, hvortil elevens forudsætninger efter skolens vurdering ikke er tilstrækkelige, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret, en ny vurdering af, om eleven er uddannelsesparat.