VE-loven § 50

 1. § 50
  Denne bestemmelse indeholder fælles regler for pristillæg og andre ydelser efter §§ 43 b-43 g, 45 a-47 og 49.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg og tilskud til nærmere angivne kategorier af anlæg eller energikilder som nævnt i §§ 43 b-43 g og 45 a-47 skal nedsættes eller bortfalde, samt fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, eller stk. 9, nr. 1, og hvilke solcelleanlæg der er omfattet af § 47, stk. 4, nr. 2, stk. 5, nr. 1, 3 og 4, og stk. 7, nr. 2 og 3.
 3. Stk. 3.
  Der ydes ikke pristillæg efter §§ 45 a og 47 for elektricitet fremstillet ved afbrænding af forbrændingsegnet affald. Der ydes endvidere ikke pristillæg eller andre ydelser efter §§ 43 b-43 g og 45 a-47, hvis der ydes støtte efter § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. 2. pkt. gælder dog ikke pristillæg efter § 45 b, når elektricitet er produceret af et kraft-varme-værk, som ydes støtte efter § 3, stk. 3, nr. 4, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.
 4. Stk. 4.
  Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet som nævnt i § 43 f, stk. 2, § 43 g, stk. 2, og § 45 a. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 b i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet på anlæg som nævnt i § 45 a.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til og den nødvendige dokumentation for at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 43 b-43 g, 45 a-47 og 49. Ministeren kan herudover fastsætte nærmere regler om, hvordan pristillæg beregnes til VE-elproduktionsanlæg, som anvender forskellige brændsler. Ministeren fastsætter endvidere regler om krav til installation, tilsyn, kontrol og aflæsning af teknisk måleudstyr for elproduktionsanlæg og andre anlæg til anvendelse af biogas og forgasningsgas omfattet af §§ 43 b-43 g, 45 a og 45 b.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan produktionsomkostninger for energiproduktion til elektricitet fra anlæg omfattet af §§ 43 b-43 g, 44, 45 a og 47 skal opgøres.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan omkostninger ved brug og produktion af den biogas, hvortil der ydes tilskud i henhold til §§ 43 b-43 d skal opgøres. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at enhver, der modtager tilskud efter §§ 43 b-43 d, og producenter af biogas skal meddele klima-, energi- og forsyningsministeren oplysninger, der er nødvendige for at opgøre omkostningerne efter 1. pkt.