VE-loven § 45 a

 1. § 45 a
  For elektricitet produceret på anlæg, der fra den 1. april 2019 producerer elektricitet ved afbrænding af biomasse, jf. dog stk. 5, 3. pkt., kan energi-, forsynings- og klimaministeren yde pristillæg, jf. stk. 2-7. Pristillæg er betinget af energi-, forsynings- og klimaministerens tilsagn.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan til og med den 31. marts 2019 meddele tilsagn om et pristillæg på 15 øre pr. kWh for elektricitet produceret på anlæg, der er ombygget til at producere elektricitet ved afbrænding af biomasse. Det er en betingelse for opnåelse af tilsagn om pristillæg, at anlægget er begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet ved afbrænding af biomasse inden den 1. april 2019, jf. dog stk. 7. Der kan ydes pristillæg for elektricitet produceret fra og med den 1. april 2019, dog højst i en periode frem til 15 år fra det tidspunkt, hvor anlægget ved direkte, væsentlige investeringer er ombygget til afbrænding af biomasse og er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet, jf. dog stk. 4.
 3. Stk. 3.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan til og med den 31. marts 2019 meddele tilsagn om et pristillæg på 15 øre pr. kWh. for elektricitet produceret på anlæg, der er etableret som biomasseanlæg eller multibrændselsanlæg. Det er en betingelse for opnåelse af tilsagn om pristillæg, at anlægget er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet inden den 1. april 2019, jf. dog stk. 7. Der kan ydes pristillæg for elektricitet produceret fra og med den 1. april 2019, dog højst i en periode frem til 20 år fra det tidspunkt, hvor anlægget ved direkte, væsentlige investeringer er etableret og er begyndt at levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Ved reinvesteringer kan energi-, forsynings- og klimaministeren til og med den 31. marts 2019 meddele tilsagn om at forlænge de støtteperioder, som er nævnt i stk. 2 og 3, med op til 4 år. Forlængelsen af støtteperioden sker i hele måneder og fastlægges i overensstemmelse med formlen for beregning i bilag 2 som halvdelen af den ikke afskrevne del af samtlige reinvesteringer gennemført inden den 1. januar 2019 af relevans for bioenergianvendelsen divideret med støtten i en normalmåned. Normalmåneden defineres som gennemsnittet af den månedlige støtteberettigede elproduktion i årene 2017 og 2018 ganget med støttesatsen på 0,15 kroner pr. kWh. Værdien af hver reinvestering efter afskrivning beregnes ved en lineær afskrivning over 10 år. Endvidere kan alene investeringer, som enten forlænger levetiden for anlægget, øger kapaciteten af anlægget eller har betydet, at anlægget kan producere elektricitet ved afbrænding af yderligere typer biomassebrændsler, indgå i fastlæggelsen af støtteperioden.
 5. Stk. 5.
  Der ydes pristillæg efter stk. 2 og 3, uanset om elektriciteten fremstilles på anlæg, som alene anvender biomasse, eller på anlæg, hvor biomasse anvendes sammen med andre brændsler. Der ydes kun pristillæg for den andel af elektriciteten, som er produceret ved afbrænding af biomasse. Der ydes dog ikke pristillæg efter stk. 2 og 3 til elektricitet produceret på anlæg, der helt eller delvist anvendes til afbrænding af forbrændingsegnet affald.
 6. Stk. 6.
  Tilsagn efter stk. 2-4 er betinget af, at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget fyldestgørende ansøgning om tilsagn senest den 17. februar 2019. Der skal ansøges for hvert enkelt anlæg. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan dog beslutte, at der meddeles tilsagn, uanset at fyldestgørende ansøgning er modtaget efter den 17. februar 2019.
 7. Stk. 7.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet i stk. 2 og 3 om, at anlægget inden den 1. april 2019 skal være begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse. Dispensationen kan ydes frem til den 1. januar 2020. Ansøgning om dispensation skal indgives samtidig med ansøgning om tilsagn om pristillæg, jf. stk. 2 og 3. Dispensationen er betinget af, at energi-, forsynings- og klimaministeren har modtaget en fyldestgørende ansøgning om dispensation senest den 17. februar 2019. Der skal ansøges for hvert enkelt anlæg.