VE-loven § 14

 1. § 14
  Opstilleren skal senest 14 hverdage efter første producerede kilowatt-time indbetale et beløb efter stk. 4 til en kommunal grøn pulje ved opstilling af følgende:
  1. 1) En eller flere vindmøller.
  2. 2) Solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-5.
  3. 3) Vandkraftværker, der har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud efter § 50 d.
  4. 4) Hybridanlæg.
 2. Stk. 2.
  Hvis et anlæg er opstillet i flere kommuner, skal beløbet efter stk. 4 fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne i forhold til den kapacitet i megawatt, der opstilles i hver enkelt kommune.
 3. Stk. 3.
  Stk. 1, nr. 1, omfatter ikke vindmøller på under 25 m, vindmøller opstillet på de nationale testcentre for store vindmøller og havvindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23. Har flere kommunalbestyrelser vetoret efter § 22 b, skal opstilleren fordele og indbetale beløbet efter stk. 4 ligeligt mellem de berettigede kommuner. Der skal betales et beløb efter stk. 4 svarende til de VE-teknologier omfattet af stk. 1-3, som er omfattet af hybridanlægget efter stk. 1, nr. 4.
 4. Stk. 4.
  Opstillere omfattet af stk. 1 og 2 skal betale et beløb, som svarer til
  1. 1) 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller,
  2. 2) 165.000 kr. pr. MW ved havvindmøller,
  3. 3) 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg og
  4. 4) 92.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.
 5. Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen yder tilskud fra grøn pulje. Er midlerne i grøn pulje ikke allokeret til projekter 3 år efter indbetaling, skal kommunalbestyrelsen overføre det af opstilleren indbetalte beløb til statskassen.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter nærmere regler om grøn pulje, herunder om følgende:
  1. 1) Kommunalbestyrelsens oprettelse og administration af grøn pulje.
  2. 2) Ansøgningsprocedure for tilskud fra grøn pulje.
  3. 3) Kredsen af ansøgningsberettigede.
  4. 4) Tildeling af midler i prioriteret rækkefølge.
  5. 5) Bagatelgrænse for overførsel til statskassen.