VE-loven § 14

 1. § 14
  Opstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale, som skal beskrive projektet og mindst indeholde følgende oplysninger:
  1. 1) Virksomhedens vedtægter.
  2. 2) Et specificeret anlægs- og driftsbudget.
  3. 3) Finansiering.
  4. 4) Hæftelsens omfang pr. andel.
  5. 5) Antal og pris på de udbudte ejerandele.
  6. 6) Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud.
  7. 7) Ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet, jf. stk. 2.
  8. 8) Klima-, energi- og forsyningsministerens afgørelse, jf. § 13, stk. 8.
 2. Stk. 2.
  De ansvarlige for udbudsmaterialet skal erklære, at oplysningerne i udbudsmaterialet dem bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de andele, der udbydes. Er udbuddet omfattet af lov om kapitalmarkeder, kan erklæringen efter 1. pkt. i stedet afgives efter prospektreglerne.
 3. Stk. 3.
  I det i stk. 1 nævnte udbudsmateriale skal de oplysninger, som fremgår af stk. 1, nr. 4-6, særlig fremhæves. Hvis vindmøllen eller solcelleanlægget skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det tillige fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld.
 4. Stk. 4.
  Provenuet fra udbuddet skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberen indskyder samme beløb pr. ejerandel. Hvis opstilleren vælger at udbyde ejerandele i vindmøller på land eller solcelleanlæg, som mindst udgør 20 pct. af det samlede projekt, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt., må prisen på ejerandelene ikke være højere, end hvis opstilleren havde valgt at udbyde ejerandelene i det samlede projekt. Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. år pr. andel, jf. dog stk. 6. Opstilleren kan ikke fastsætte krav om køb af et bestemt antal ejerandele.
 5. Stk. 5.
  Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor om,
  1. 1) at projektet opfylder betingelserne i § 13, stk. 5,
  2. 2) at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1,
  3. 3) at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i stk. 4 eller som angivet i modellen efter stk. 6,
  4. 4) at andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden, jf. § 17, stk. 1, og
  5. 5) økonomiske forhold i øvrigt.
 6. Stk. 6.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan tillade, at ejerandele udbydes efter en anden model end den, som er angivet i stk. 4, 3. pkt.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til udbudsmaterialet, herunder om beregning og dokumentation for omkostninger og indtægter og om afgivelse af revisorerklæring.