Valutaloven § 3

  1. § 3
    Industriministeren skal søge den ved lovens ikrafttræden bestående indførselsregulering afviklet i den udstrækning, hensynet til handelspolitiske interesser, sikring af rimelige konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv eller Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet ikke er til hinder herfor.
  2. Stk. 2.
    Ud fra de i stk. 1 angivne hensyn kan industriministeren midlertidigt overføre varer til bunden liste. Sådan overførsel kan dog kun gennemføres med tilslutning af det i § 13 omhandlede udvalg, medmindre industriministeren skønner, at overførslen ikke uden skade for opnåelsen af de tilsigtede formål kan afvente en forhandling herom. I så fald underretter industriministeren snarest muligt udvalget om de trufne foranstaltninger.