Værdipapirhandelsloven § 77

  1. § 77
    Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder i en værdipapircentral kan indbringes for Klagenævnet for Værdipapircentraler. Dette gælder dog ikke erstatningskrav.
  2. Stk. 2.
    Klagenævnet varetages af en eller flere personer, der udnævnes af erhvervs- og vækstministeren, og som skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til dommer. Erhvervs- og vækstministeren udnævner tillige stedfortrædere.
  3. Stk. 3.
    Klage i henhold til stk. 1 indgives til Klagenævnet senest 6 uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket. Klagenævnet har til brug for klagens behandling adgang til alle oplysninger vedrørende sagen i værdipapircentralen og i det kontoførende institut. Klagenævnet træffer en begrundet afgørelse, som tilstilles parterne.
  4. Stk. 4.
    Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen i stk. 3.
  5. Stk. 5.
    Klagenævnet kan afvise at behandle klager, der skønnes åbenbart grundløse.
  6. Stk. 6.
    Klagenævnet er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse.
  7. Stk. 7.
    De nærmere regler for Klagenævnets virksomhed fastsættes af Finanstilsynet. Der kan fastsættes regler om betaling af gebyr for klagebehandlingen og om offentliggørelse af Klagenævnets afgørelser.