Værdipapirhandelsloven § 24

  1. § 24
    Udbud til offentligheden af værdipapirer og optagelse af værdipapirer til handel på et reguleret marked må ikke finde sted, før prospektet er offentliggjort efter de regler, som er fastsat i medfør af stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Finanstilsynet fastsætter regler om udbudsmateriale og om prospekters offentliggørelse.