Værdipapirhandelsloven § 15 a

 1. § 15 a
  Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om outsourcing vedrørende
  1. 1) outsourcingvirksomhedens ansvar og kontrol med en leverandør, herunder dennes videreoutsourcing,
  2. 2) outsourcingvirksomhedens interne retningslinjer for outsourcing og
  3. 3) krav, som outsourcingvirksomheden som minimum skal sikre at leverandøren til enhver tid opfylder, og som skal være aftalt i outsourcingkontrakten.
 2. Stk. 2.
  Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at outsourcingvirksomhedens outsourcing skal bringes til ophør inden for en af Finanstilsynet nærmere fastsat frist, hvis outsourcingkontrakten eller dennes parter ikke opfylder reglerne fastsat i medfør af stk. 1.