Værdipapirhandelsloven § 1

 1. § 1
  Denne lov finder anvendelse på værdipapirhandel.
 2. Stk. 2.
  Ved værdipapirhandel forstås
  1. 1) offentligt udbud af værdipapirer,
  2. 2) køb og salg for egen eller tredjemands regning af værdipapirer,
  3. 3) formidling af køb og salg af værdipapirer,
  4. 4) erhvervsmæssig rådgivning vedrørende værdipapirer,
  5. 5) porteføljepleje samt
  6. 6) afgivelse af emissionsgarantier.
 3. Stk. 3.
  Loven finder endvidere anvendelse på drift af regulerede markeder, drift af multilaterale handelsfaciliteter, clearingvirksomhed, registreringsvirksomhed m.v. og registrerede betalingssystemer.
 4. Stk. 4.
  For leverandører og underleverandører til outsourcingvirksomheder, jf. § 2 c, nr. 3 og 4, finder § 87, stk. 1 og 8, tilsvarende anvendelse.