Værdipapirhandelsloven § 2 c

 1. § 2 c
  I denne lov forstås ved
  1. 1) Outsourcing: En virksomheds henlæggelse af væsentlige aktivitetsområder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn, til en leverandør.
  2. 2) Outsourcingvirksomhed: En virksomhed omfattet af § 7, stk. 1, der outsourcer aktiviteter til en leverandør.
  3. 3) Leverandør: En virksomhed, som varetager outsourcede opgaver for outsourcingvirksomheden.
  4. 4) Videreoutsourcing: En leverandørs outsourcing af opgaver, som denne varetager i henhold til en aftale med outsourcingvirksomheden, til en underleverandør og underleverandørens eventuelle videreoutsourcing af opgaverne til næste led i kæden af underleverandører samt eventuel videreoutsourcing til andre led i kæden af underleverandører.