Lov om ungdomsskoler § 3

 1. § 3
  Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:
  1. 1) Almen undervisning.
  2. 2) Prøveforberedende undervisning.
  3. 3) Specialundervisning.
  4. 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte:
  1. 1) Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel.
  2. 2) Heltidsundervisning.
  3. 3) Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik.
  4. 4) Danskuddannelse for nyankomne udlændinge mellem 18 og 25 år, jf. § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
  5. 5) Undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner samt valgfag på 7.-10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 7, og § 33, stk. 8.
 3. Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.
 4. Stk. 4.
  Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven.
 5. Stk. 5.
  Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den i stk. 1-4 nævnte virksomhed.