Udstykningsloven § 30

 1. § 30
  Geodatastyrelsen kan kun nægte at registrere ejendomsberigtigelse, udstykning, matrikulering, arealoverførsel, sammenlægning, fraskillelse af andel i fælleslod og matrikulære forandringer nævnt i regler fastsat i medfør af § 25, stk. 4, hvis
  1. 1) §§ 18-20 ikke er overholdt,
  2. 2) de matrikulære forandringer ikke kan tinglyses, jf. § 25, stk. 1,
  3. 3) de oplysninger m.v., som efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af loven er nødvendige for registreringen, ikke foreligger eller
  4. 4) Geodatastyrelsen ikke har modtaget beløb, der er krævet forudbetalt efter § 47, stk. 1.