Udstykningsloven § 47

  1. § 47
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter regler om opkrævning og betaling for ekspedition af matrikulære sager. Betaling kan kræves forud.
  2. Stk. 2.
    Sker betaling ikke rettidigt, tillægges renter fra sidste rettidige indbetalingsdag, og indtil betalingen sker. Rentesatsen er den til enhver tid i medfør af § 5 i lov om renter ved forsinket betaling m.v. fastsatte rentesats.
  3. Stk. 3.
    Geodatastyrelsen kan fastsætte regler om gebyr for udskrivning af rykkerskrivelse, såfremt betaling ikke sker rettidigt.