Udstykningsloven § 29

 1. § 29
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter i øvrigt regler om, hvilke oplysninger der skal gives, og hvilken dokumentation der skal foreligge, når en matrikulær forandring ønskes foretaget. I reglerne kan det bestemmes, i hvilken form oplysningerne og dokumentationen skal gives.
 2. Stk. 2.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at de praktiserende landinspektører skal
  1. 1) afgive eller attestere oplysninger i forbindelse med dokumentationen efter stk. 1,
  2. 2) udarbejde og attestere kort til brug ved registreringen og forberedelsen af denne og til forevisning ved tinglysning og
  3. 3) give nærmere angivne oplysninger med henblik på ændring af matrikelbetegnelser.