Udstykningsloven § 23

  1. § 23
    Tinglysningsretten skal ved tinglysning af dokumenter om adkomst, pant eller brugsret vedrørende fast ejendom påse, at bestemmelserne i § 14, § 15, 1. pkt., og § 16 overholdes. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren nærmere regler om grundlaget for kontrollen.