Udlodningsloven § 22

  1. § 22
    Børne- og Socialministeriets midler, jf. § 18, nr. 4, anvendes til en ansøgningspulje til særlige sociale formål.
  2. Stk. 2.
    Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af de midler, der er nævnt i stk. 1, til Socialstyrelsen, herunder beføjelserne, som er tillagt børne- og socialministeren i medfør af stk. 3. Er administrationen henlagt til Socialstyrelsen, kan afgørelser truffet af Socialstyrelsen om fordeling af midler, jf. 1. pkt., ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
  3. Stk. 3.
    Børne- og socialministeren fastsætter regler for fordelingen af midlerne, jf. stk. 1, herunder tildelingskriterier, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.