Tolkeloven § 16

  1. § 16
    Tolkemyndighedens afgørelser efter §§ 9 og 11 kan indbringes for Ankestyrelsen.
  2. Stk. 2.
    Når Ankestyrelsen behandler klagen, finder kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse.