Toldloven § 60

  1. § 60
    Told- og skatteforvaltningen kan inddrage en bevilling, der er udstedt i medfør af § 58, stk. 1, såfremt virksomhedens indehaver eller de i virksomheden beskæftigede personer overtræder bestemmelserne i § 58 eller de i medfør af § 59 fastsatte bestemmelser eller tilsidesætter vilkårene i bevillingen.
  2. Stk. 2.
    En bevilling, der er udstedt i medfør af § 58, stk. 1, bortfalder, såfremt bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.