Toldloven § 59

  1. § 59
    Skatteministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang og på hvilke vilkår skibe og luftfartøjer kan medføre told- og afgiftsfri proviant og andre fornødenheder til brug om bord.