Toldloven § 34

  1. § 34
    Overskrides fristen i § 33, stk. 4, pålægges det den, hvem betalingen påhviler, at betale en afgift på 230 kr. for den pågældende fortoldningsekspedition. Afgiften betales efter reglerne for betaling af told, jf. § 30, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Betales told og afgifter i de i § 32 og § 33 nævnte tilfælde ikke, kan told- og skatteforvaltningen tage varerne i bevaring eller forlange dem genudført.
  3. Stk. 3.
    Betales told og afgifter af varer, der er taget i bevaring efter stk. 2, ikke inden 3 måneder efter fortoldningens afslutning, bortsælges varerne ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under kontrol. Nettoprovenuet af auktionssalget tilfalder statskassen, medmindre varemodtageren inden 1 år efter auktionen begærer auktionskøbesummen udbetalt, i hvilket tilfælde den udbetales med fradrag af told og afgifter samt påløbne omkostninger ved opbevaring og salg.