Lov om tjenestemandspension § 31

 1. § 31
  Afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at oppebære ydelser efter denne lov er til stede, træffes, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, af ministeren for offentlig innovation, jf. dog stk. 4.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser, som efter denne lov beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra et nævn, Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager.
 3. Stk. 3.
  Ministeren for offentlig innovation træffer nærmere bestemmelse om sammensætningen af det i stk. 2 omhandlede nævn og om dettes virkeområde.
 4. Stk. 4.
  Udbetaling Danmark beregner og anviser ydelser efter denne lov og træffer i forbindelse hermed afgørelse om tilbagebetaling og forældelse af ydelser og om andre forhold af formueretlig karakter.
 5. Stk. 5.
  Udbetaling Danmarks afgørelser efter stk. 4 kan påklages til ministeren for offentlig innovation, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, og til Folketingets formand, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 2.
 6. Stk. 6.
  Folketingets formand træffer afgørelse efter forhandling med næstformændene.
 7. Stk. 7.
  Ministeren for offentlig innovation kan fastsætte regler om, at Udbetaling Danmarks afgørelser, for så vidt angår personer, der omfattes af § 1, stk. 1, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.