Lov om tjenestemandspension § 1

  1. § 1
    Denne lov omfatter tjenestemænd, der er ansat efter lov om tjenestemænd, samt sådanne tjenestemænds efterlevende ægtefæller og børn.
  2. Stk. 2.
    Samme ret til pension efter denne lov tilkommer tjenestemænd ved Folketinget og disses efterlevende ægtefæller og børn.
  3. Stk. 3.
    De bestemmelser i denne lov, der omhandler tjenestemænds efterlevende ægtefæller, omfatter også registrerede partnere.