Lov om tjenestemænd § 53

 1. § 53
  Tjenestemandsretten behandler sager om
  1. 1) overtrædelse eller fortolkning af indgåede aftaler eller bestemmelser, som efter §§ 46-47 træder i stedet for aftaler,
  2. 2) kollektiv overtrædelse af § 10, der er begået af tjenestemænd omfattet af en eller flere af de i § 49 nævnte centralorganisationer.
 2. Stk. 2.
  Retten påser af egen drift, at den har saglig kompetence til at behandle en sag.
 3. Stk. 3.
  Sager, der hører under Tjenestemandsretten, kan ikke indbringes for de almindelige domstole. En tjenestemand kan dog anlægge sag ved de almindelige domstole, hvis denne godtgør, at vedkommende centralorganisation ikke agter at indbringe en sag som nævnt i stk. 1, nr. 1, for Tjenestemandsretten.
 4. Stk. 4.
  Sager, der efter stk. 1, nr. 2, hører under Tjenestemandsretten, kan ikke behandles efter reglerne i §§ 20-24.
 5. Stk. 5.
  Ministeren for offentlig innovation kan bestemme, at overtrædelser som nævnt i stk. 1, nr. 2, begået af personale ansat på tjenestemandslignende vilkår i staten eller folkekirken, i tilskudsberettigede institutioner eller koncessionerede virksomheder m.v., behandles af Tjenestemandsretten, såfremt personalet er ansat i henhold til regler, der indeholder bestemmelser svarende til § 10 og §§ 20-24. Ministeren for offentlig innovation kan endvidere bestemme, at overtrædelser som nævnt i stk. 1, nr. 2, begået af tjenestemænd, ansat under Grønlands hjemmestyre i Danmark på vilkår svarende til den danske tjenestemandslovgivning, behandles af Tjenestemandsretten i det omfang, der i den for disse tjenestemænd gældende lovgivning er fastsat hjemmel dertil. Der fastsættes samtidig nærmere regler om pligt til at indberette overtrædelser til ministeren for offentlig innovation og om de nødvendige fravigelser fra § 54 a, stk. 2, med hensyn til, hvem der er parter i sagen. Bestemmelsen i § 54, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på den eller de organisationer, der udøver forhandlingsretten for det personale, der er omfattet af ministeren for offentlig innovations bestemmelse efter 1. og 2. pkt.