Lov om tjenestemænd §§ 46-47

  1. § 46
    Kan der ikke indgås aftale om størrelsen af det samlede beløb til ændring af løn- og andre ansættelsesvilkår, herunder til justering af lønskala og stedtillæg, til ændring i den lønmæssige placering af tjenestemandsstillinger samt til ændring af andre ydelser for varetagelsen af tjenestemandsstillingen, jf. § 18, fremsætter ministeren for offentlig innovation særligt lovforslag.
  2. Stk. 2.
    Kan der ikke indgås aftale om anvendelsen af det i stk. 1 nævnte beløb, fremsætter ministeren for offentlig innovation efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet særligt lovforslag.
  1. § 47
    Kan der ikke indgås aftale om forhold, der ikke er omfattet af § 46, træffes afgørelsen af ministeren for offentlig innovation efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet.