Svovlafgiftsloven § 2

 1. § 2
  Afgiften udgør 23,0 kr. pr. kg svovl (2015-niveau) i varerne, der er nævnt i § 1.
 2. Stk. 2.
  Registrerede virksomheder kan efter ansøgning til told- og skatteforvaltningen betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO₂) for de varer, der forbruges i virksomheden, i stedet for af det afgiftspligtige indhold af svovl i disse varer. Afgiften udgør 11,5 kr. pr. kg svovldioxid (SO₂) udledt til luften (2015-niveau). Virksomheden skal gennemføre målinger af den samlede mængde af svovl udledt til luften, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Såfremt registrerede virksomheder, som anvender varer omfattet af § 1, nr. 14, med et afgiftspligtigt svovlindhold, ikke foretager måling af den samlede mængde svovl udledt til luften, opgøres afgiften ud fra virksomhedens forbrug af disse varer. Afgiften udgør for:
  1. 1) Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 46,1 kr. pr. t (2015-niveau)
  2. 2) Halm 26,5 kr. pr. t (2015-niveau)
  3. 3) Affald 10,4 kr. pr. t (2015-niveau)
 4. Stk. 4.
  For virksomheder, der ikke indkøber brændsler omfattet af stk. 3, kan afgiften opgøres til 81,0 øre pr. GJ nyttiggjort varme eller elproduktion (2015-niveau).
 5. Stk. 5.
  (1) Satserne, der er nævnt i stk. 1-4, reguleres efter § 32 a i lov om mineralolieprodukter m.v. I perioden 2010-2014 er satserne, der er nævnt i stk. 1-4, som angivet i bilag 1.
 6. Stk. 6.
  Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser vedrørende målere og regler for måling mv. til opgørelse af den i stk. 2 nævnte udledning til luften.
 7. Stk. 7.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere krav til oplysninger, dokumentation mv., som skal fremgå af den i stk. 2 nævnte ansøgning.