Straffuldbyrdelsesloven § 65 a

 1. § 65 a
  Håndjern kan anvendes ved den indsattes enkeltstående fravær fra lukkede fængsler og arrester. Bestemmelsen finder ikke anvendelse ved den indsattes enkeltstående fravær ved besøg hos nærtstående.
 2. Stk. 2.
  Kriminalforsorgsområdet kan træffe bestemmelse om, at en indsat i institutionen i en periode på op til 4 uger kan ilægges håndjern ved ophold uden for cellen, hvis
  1. 1) den indsatte har optrådt voldeligt over for personale ansat i institutionerne,
  2. 2) den indsatte udviser en grov eller gentagen utilladelig adfærd over for personale ansat i institutionerne eller
  3. 3) den indsatte er tilknyttet en gruppe af personer, som tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, og som aktuelt har begået voldelige overfald mod personale ansat i institutionerne.
 3. Stk. 3.
  § 65, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren kan fastsætte regler om brugen af håndjern efter stk. 1 og 2, herunder at afgørelser efter stk. 1 ikke skal begrundes.