Straffuldbyrdelsesloven § 65

 1. § 65
  Håndjern kan anvendes, hvis det er nødvendigt
  1. 1) for at afværge truende vold eller overvinde voldsom modstand,
  2. 2) for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse eller
  3. 3) for at hindre undvigelse.
 2. Stk. 2.
  Håndjern må dog ikke anvendes, såfremt det efter indgrebets formål og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.
 3. Stk. 3.
  Håndjern skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader. Der skal gennemføres lægetilsyn, hvis der er mistanke om sygdom, herunder om tilskadekomst, hos den indsatte i forbindelse med anvendelsen af håndjern, eller hvis den indsatte selv anmoder om lægehjælp.
 4. Stk. 4.
  Justitsministeren fastsætter regler om anvendelsen af håndjern, herunder om lægetilsyn og andet tilsyn.