Straffeloven § 302

 1. § 302
  Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 296, den, som særligt groft overtræder lovgivningens krav til
  1. 1) bogføring, herunder registrering af transaktioner og udfærdigelse af regnskabsmateriale,
  2. 2) opbevaring af regnskabsmateriale, herunder beskrivelser af bogføring og systemer til opbevaring og fremfindelse af materiale, herunder adgangskoder m.v. og krypteringsnøgler,
  3. 3) offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale i henhold til den for disse myndigheder særligt gældende lovgivning samt
  4. 4) aflæggelse af årsregnskaber eller tilsvarende regnskaber.
 2. Stk. 2.
  Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.