Straffeloven § 296

 1. § 296
  Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som
  1. 1) udspreder urigtige eller vildledende oplysninger, hvorved prisen på finansielle instrumenter eller tilsvarende aktiver kan påvirkes væsentligt,
  2. 2) giver urigtige eller vildledende oplysninger om juridiske personers forhold
   1. a) i offentlige meddelelser om økonomiske forhold,
   2. b) i lovpligtige regnskaber,
   3. c) i beretninger, regnskaber eller erklæringer til generalforsamling eller lignende organ eller den juridiske persons ledelse,
   4. d) ved anmeldelse til en registreringsmyndighed eller
   5. e) i udbudsmateriale vedrørende den juridiske persons stiftelse eller kapitaludvidelse samt vedrørende salg af andele eller udstedelse eller salg af konvertible obligationer,
  3. 3) groft overtræder den for en juridisk person gældende lovgivning vedrørende
   1. a) kapitaltilførsel eller
   2. b) anvendelse af den juridiske persons midler,
  4. 4) groft undlader at opfylde krav i den for en juridisk person gældende lovgivning om
   1. a) førelse af forhandlingsprotokoller,
   2. b) førelse af fortegnelser og oplysningspligter vedrørende ejerandele eller
   3. c) handlepligter ved konstateret kapitaltab.
 2. Stk. 2.
  Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen for overtrædelse af stk. 1, nr. 1, stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor forbrydelsen er begået af flere i forening, hvor der er opnået eller tilsigtet betydelig vinding, eller hvor et større antal forbrydelser er begået.
 3. Stk. 3.
  Begås en handling eller undladelse som nævnt i stk. 1 af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 måneder.