Straffeloven § 263 a

 1. § 263 a
  Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget
  1. 1) erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder et adgangsmiddel til et datasystem,
  2. 2) videregiver et større antal adgangsmidler til et datasystem eller
  3. 3) skaffer sig eller videregiver et adgangsmiddel til et datasystem,
   1. a) der er samfundsvigtigt, jf. § 193,
   2. b) der behandler oplysninger, som er omfattet af artikel 9, stk. 1, eller artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, eller
   3. c) hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere.
 2. Stk. 2.
  Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1, under særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen m.v. sker i særlig stort omfang eller indebærer særlig risiko for betydelig skade eller omfattende misbrug, eller hvor både stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra c, er overtrådt.