Straffeloven § 193

  1. § 193
    Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, samfundsvigtige datasystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.
  2. Stk. 2.
    Begås forbrydelsen groft uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.