Retsplejeloven § 985 a

  1. § 985 a
    Den Særlige Klageret kan efter rigsadvokatens begæring tillade, at retsforfølgning i en sag, som er pådømt ved en domstol uden for den danske stat, og hvor tiltalte er frifundet, finder sted her i landet, når betingelserne i § 976, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.
  2. Stk. 2.
    § 979, stk. 2, 1. og 4. pkt., § 980, § 981, stk. 1 og 3, § 982, 1. pkt., og § 985 finder tilsvarende anvendelse.
  3. Stk. 3.
    Sagen behandles ved byretten efter de almindelige regler om hovedforhandling i 1. instans.