Statsforvaltningsloven
Lov om regional statsforvaltning

Kapitel 1 Etablering, ledelse m.v.

 1. § 1
  Til varetagelse af den regionale statslige forvaltning oprettes den 1. januar 2007 fem statsforvaltninger, der benævnes:
  1. 1) Statsforvaltningen Nordjylland
  2. 2) Statsforvaltningen Midtjylland
  3. 3) Statsforvaltningen Syddanmark
  4. 4) Statsforvaltningen Sjælland
  5. 5) Statsforvaltningen Hovedstaden
 1. § 2
  De regionale grænser er tillige grænserne for de fem statsforvaltninger.
 1. § 3
  Hver af de fem statsforvaltninger ledes af en direktør, som har ansvaret for statsforvaltningens virksomhed.

Kapitel 2 Opgaver

 1. § 4
  Statsforvaltningerne skal varetage de opgaver, der i lovgivningen er henlagt til statsforvaltningerne, og skal endvidere varetage de opgaver, som indenrigs- og sundhedsministeren eller vedkommende minister efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren i overensstemmelse med lovgivningen har bestemt skal henlægges til statsforvaltningerne.

Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 5
  Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af statsamternes og statsamtmændenes opgaver indtil udgangen af 2006 og for statsamternes varetagelse indtil udgangen af 2006 af andre opgaver, som efter lovgivningen varetages af statsforvaltningerne fra den 1. januar 2007. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger gældende lovgivning.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan bestemme, at hver af de ansatte direktører for statsforvaltningerne varetager hvervet som statsamtmand for et eller flere amter i perioden indtil udgangen af 2006.
 1. § 6
  Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  § 5 træder i kraft den 1. juli 2005.

Kapitel 4 Beskæftigelsesministeriet

 1. § 7
  I lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005, foretages følgende ændring: