Statsforvaltningsloven § 5

  1. § 5
    Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for varetagelsen af statsamternes og statsamtmændenes opgaver indtil udgangen af 2006 og for statsamternes varetagelse indtil udgangen af 2006 af andre opgaver, som efter lovgivningen varetages af statsforvaltningerne fra den 1. januar 2007. Ministeren kan herunder fastsætte regler, der fraviger gældende lovgivning.
  2. Stk. 2.
    Ministeren kan bestemme, at hver af de ansatte direktører for statsforvaltningerne varetager hvervet som statsamtmand for et eller flere amter i perioden indtil udgangen af 2006.