Sprøjtejournalloven § 5

  1. § 5
    Overtrædelse af Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler og overtrædelser af § 3, stk. 2, straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    I regler, der udstedes efter § 1, kan der fastsættes straf af bøde.
  3. Stk. 3.
    Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.