Sprøjtejournalloven § 1

 1. § 1
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte de regler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende Den Europæiske Unions forordninger om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om registrering af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget ud over de oplysninger, der følger af forordningerne.
 2. Stk. 2.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter skal indberette oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. Ministeren kan fastsætte regler om indberetningens udformning og indhold.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter har pligt til at anvende digital kommunikation i forbindelse med indberetning af oplysninger som nævnt i stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ministeren ved henvendelse til ejere og brugere af jordbrugsbedrifter i forbindelse med indberetninger af oplysninger som nævnt i stk. 2 alene anvender digital kommunikation. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at visse typer af dokumenter kan udstedes uden underskrift, med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. I de regler, der udstedes efter 2. pkt., kan det også fastsættes, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Miljø- og Fødevareministeriet som afsender.
 5. Stk. 5.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ejere og brugere af jordbrugsbedrifter efter ansøgning kan undtages fra pligten til at anvende digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler herfor.
 6. Stk. 6.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.